Yaroshevskiy Viktor

Kazakhstan

Cartoonist

The artist of the magazine “Shmel” (Alma-Ata)


Leave a Reply

15 + twenty =